about us

Services

สะพานฟัน

เป็นฟันปลอมติดแน่นชนิดหนึ่ง เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยทำการครอบฟันสองซี่ที่อยู่ด้านข้างหน้า-หลังของช่องว่าง และทดแทนฟันซี่ที่เสียไป จึงมีลักษณะเป็นครอบฟันติดกัน 3 ซี่

ระยะเวลาในการทำสะพานฟัน

ใช้เวลาในการทำ 2-3 ครั้ง โดยครั้งแรกจะเป็นการกรอฟันและพิมพ์ปากสำหรับทำสะพานฟัน คนไข้จะได้สะพานฟันชั่วคราวใส่กลับไป ใช้เวลาในการทำประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง ครั้งที่ 2จะเป็นการใส่สะพานฟันจริง ใช้เวลาประมาณ 30นาที - 1 ชั่วโมง

Copyright Dental Life 2011 - 2019