about us

บริการต่างๆ

ฟอกสีฟัน (ฟอกฟันขาว)

การฟอกสีฟันเป็นการเปลี่ยนสีฟันธรรมชาติให้มีความสวยงาม ขาวและสว่างขึ้น โดยไม่มีการทำลายและไม่มีอันตรายใดๆต่อฟัน ผลข้างเคียงของการฟอกสีฟันที่อาจเกิดขึ้นคืออาการเสียวฟันซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล การฟอกสีพันในปัจจุบันนั้นได้รับความนิยมอย่างมากทำให้มีการพัฒนากระบวนการและคุณภาพของน้ำยาที่ฟอกสีฟันทำให้สะดวกในการใช้งานรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเสียวฟันน้อยลง

* การฟอกสีฟัน ไม่สามารถเปลี่ยนสีวัสดุอุดฟันหรือครอบฟัน

วิธีการฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันมี2 วิธี คือการฟอกสีฟันด้วยตนเองที่บ้าน (Home bleaching) และการฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คลินิก (In-office tooth whitening)

การฟอกสีฟันที่คลินิก IN-OFFICE TOOTH WHITENING การฟอกสีฟันด้วยระบบ Opalescence Boost ตัวน้ำยามีส่วนผสมของสารลดการเสียวฟันและฟลูออไรด์ โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ในกระตุ้นทางเคมีจึงไม่ต้องใช้แสงกระตุ้นการทำงานของน้ำยา ซึ่งไม่ทำให้เกิดความร้อน สะดวกรวดเร็วใช้เวลาเพียง 40 นาที

ระยะเวลาในการฟอกสีฟัน

ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

การฟอกสีฟันที่บ้านHOME BLEACHING ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์ปากคนไข้ สำหรับทำถาดฟอกสีฟันเฉพาะตัว พร้อมรับน้ำยาฟอกสีฟันกลับบ้านภายใน1 ชั่วโมง สามารถใช้เวลาในการใส่ถาดฟอกสีฟันได้ตั้งแต่เพียงแค่ 30 นาทีต่อวัน หรือใส่นอน มีความสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตัวน้ำยามีสารลดการเสียวฟันและฟลูออไรด์

คนไข้สามารถทำการฟอกสีฟันที่คลินิกและการฟอกสีฟันที่บ้านควบคู่กันได้ ทำให้ได้ผลเร็วและมีความคงทนของสีมากกว่าการฟอกสีฟันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอย่างเดียว

สีของฟันภายหลังจากการฟอกสีฟันจะขาวขึ้นระดับใดขึ้นอยู่กับสีฟันธรรมชาติของแต่ละบุคคลซึ่งจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน

ระยะเวลาในการทำถาดฟอกสีฟัน

ใช้เวลาในการพิมพ์ปาก 5 นาที และรอถาดฟอกสีฟัน 1 ชั่วโมง

ลิขสิทธิของ คลินิกทันตกรรม Dental Life 2554 - 2562